Subway Engineering and Supply Co., Ltd.


Business Unit

      - Construction Equipment Doka Formwork

     - Communication and Information Security

     - Special Projects

          * Railway Equipment

          * Mass Transit / High Speed Train / Train

          * Turnout, Rail

          * Bodan

   


Construction Equipment

Doka Formwork

     บริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยและกัมพูชาให้กับ OesterreichischeDoka Schalungstechniker GmbH จากประเทศ Austria

อุปกรณ์ก่อสร้าง ไม้แบบหล่อคอนกรีต Doka


บริษัทฯ เสนอเงื่อนไขในการขายให้กับลูกค้า แยกเป็นดังนี้

     - การขายอุปกรณ์ Doka Formwork ให้กับลูกค้า

     - การขายและเสนอเงื่อนไขการซื้อคืนอุปกรณ์ Doka Formwork ที่เป็น Standard Part

     - การให้เช่าอุปกรณ์ Doka Formworkประเภทของระบบ Formwork ที่บริษัทฯ ขายและมีบริการให้เช่าในขณะนี้


     - Doka Wall Formwork Top 50 (ระบบไม้แบบหล่อผนัง Top 50)

     - Doka Column Formwork Top 50 (ระบบไม้แบบหล่อเสา Top 50)

     - Doka Climbing Formwork For Pylons , Pier , Lift Shaft (ระบบไม้แบบหล่อคอนกรีตแบบแยกตัวสําหรับหล่อเสาพยุงสายเคเบิ้ล , เสาสูง , ช่องลิฟท์)

     - Doka Slab & Beam Formwork (ระบบไม้แบบหล่อพื้นและคาน)

     - Doka System Conponents (อุปกรณ์แยกขายต่างๆ)

การบริการต่างๆ ที่เสนอให้กับลูกค้า


     - รับวางแผนงานการใช้ Formwork ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการยื่นประมูล

     - การเสนอ Formwork ให้ลูกค้าเช่าเป็นโครงการหรือเป็นเดือน

     - รับซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของ Doka

     - มี Supervisor ไปแนะนําการประกอบ Formwork , และการใช้ Formwork อย่างถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด

     - มีบริการรับประกอบ Formwork ให้กับลูกค้าโดยใช้ทีมงานของบริษัท


Column Formwork


Wall Formwork


Special Project


Climbing Formwork


Slab FormworkCommunication and Information Security


Macro – System

     ผู้เชี่ยวชาญในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเฝ้าระวังในระบบการติดต่อสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์ โดยพัฒนาระบบเพื่อใช้เผ้าระวังความปลอดภัย และการจัดการด้านข่าวกรอง ซึ่งระบบของ Macro-System สามารถใช้เพื่อดักจับข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์


Mils Electronic 

     ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาและผลิตระบบการรักษาความปลอดภัยการสื่อสารในระดับความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้วิธีการเข้ารหัสลับ ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อย่าง One Time Key ที่ยากต่อการโจรกรรม ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ระบบการเข้ารหัสลับที่มีความปลอดภัยสูงสุดSpecial Project

- Railway Equipment

     - Mass Transit / High Speed Train / Train

- Turnout , Rail

- Bodon


อุปกรณ์ก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน

Kawasaki Tunneling Machine

     บริษัทฯ มีประสบการณ์ในการขายหัวขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน ขนาด 6.43 ม. ให้กับผู้รับเหมาหลักทั้งสายเหนือและสายใต้ คือ ขายหัวขุดเจาะ 4 หัว ให้กับกิจการร่วมค้า ION , ขายหัวขุดเจาะ 2 หัว ให้กับกิจการร่วมค้า BCKT โดยในโครงการนี้มีการใช้หัวขุดทั้งหมด 8 หัวอุปกรณ์ก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน

Tunneling Machine

     รัฐบาลได้อนุมัติให้มีการขยายเส้นทางและสร้างเส้นทางใหม่ บริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะขายหัวขุดเจาะให้ประสบความสําเร็จเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งก็มั่นใจว่าจะสามารถทําได้เนื่องจากมีประสบการณ์จริงในการทํางานกับชั้นดินในกรุงเทพฯแล้ว 

     บริษัทฯ ได้เริ่มติดต่อเสนอขายหัวขุดเจาะขนาดเล็กตั้งแต่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.00 ม. ถึง 4.5 ม. ให้กับผู้รับเหมาที่เป็นบริษัทสัญชาติไทย สําหรับใช้ก่อสร้างอุโมงค์ของการประปา หรือ การไฟฟ้าโดยร่วมมือกับ Japan – Asia Total Planning Inc.อุปกรณ์ก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดิน


Grout Hole Plug

     เป็นอุปกรณ์ที่ทําจากวัสดุ HDPE ซึ่งเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้รวมกับงานที่เกี่ยวเนื่องกับการขุดเจาะอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน


โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายและสายใหม MRTA และ SRT

Voestalpine ผู้นำด้านเทคโนโลยีประแจ (Turnout) และรางรถไฟ (Rail) ในตลาดโลก

Bodon แผ่นทางเข้าทางรถไฟ (Level Crossing)


Voestalpine VAE - ประแจ TurnoutTrendsetting high-speed

technology for the fastest railways of the worldVoestalpine VAS – ราง (Rail)

    เทคโนโลยีลํ้ายุคในการผลิตรางรถไฟการผลิตรางรถไฟใน Donawitz มีประวัติอันยาวนาน มีการผลิตรางรถไฟใน Donawitz นับตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 ในขณะที่รถไฟมีนํ ้าหนักเพลาและความเร็วเพิ่มขึ้นความต้องการยานพาหนะที่มีความสะดวกสบายในการขนส่งผู้โดยสารก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน วันนี้รางรถไฟมิได้เป็นเพียงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอีกด้วย

     ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกระบวนการการผลิตรางรถไฟคือวัตถุดิบและกระบวนการรีดแผ่นเหล็ก ด้วยเหตุนี้จึงมีการควบคุมดูแลกระบวนการผลิตเหล็กรางรถไฟให้ดีที่สุดอยู่เสมอ

     ไม่กี่ปีมานี้ได้มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรีดแผ่นเหล็กครั้งใหญ่และสําคัญ และในปัจจุบันบริษัท voestalpine Schienen GmbH เป็นเพียงโรงงานเดียวทั่วโลกที่ผลิตรางชุบแข็ง Head Hardened Rail ที่มีความยาวถึง 120 เมตรHSH® - the solution

for high-performance railway tracks.

     Harder, stronger and lasting much longer. We are the only company worldwide that produces ultra-long rails up to 120 m with a hardened rail head featuring a homogeneous fine-pearlitic microstructure. This means our rails are extremely wear-resistant and have a significantly improved


BODAN

บริษัทฯ เป็นตัวแทนจําหน่าย Bodan จากประเทศออสเตรีย
The Company is commited to fulfilling our client's needs through the quality of our products, sales, and services.